Đã có Thông tư 88/2020/TT-BTC: Sửa đổi Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay