Hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài khi nào?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay