Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay