Hộ kinh doanh có phải sử dụng hoá đơn điện tử?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay