Bên mua hàng hóa chủ động lấy được hóa đơn chuyển đổi để lưu trữ hoặc in ra khi cần thiết.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay