Hộ kinh doanh lớn sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay