Bắt đầu tiến trình “khai tử” hoá đơn giấy trên toàn quốc

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay