Bắt đầu tiến trình “khai tử” hoá đơn giấy trên toàn quốc