Hoá đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ có đặc thù

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay