Cách hủy hóa đơn còn tồn khi dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay