Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 123, Thông tư 78

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay