Tùy chọn ký số: Ký thông qua Trình điều khiển iToken.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay