Dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123: Không còn được lùi ngày, cách số

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay