Bảng giá dịch vụ

eHoaDon #1
799.000 VNĐ
 • 300 Hóa Đơn
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
 • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
 • Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
 • Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
eHoaDon #50k
19.500.000 VNĐ
/ngày
eHoaDon #2
1.499.000 VNĐ
 • 1500 Hóa Đơn
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
 • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
 • Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
 • Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
eHoaDon #3
2.300.000 VNĐ
 • 3000 Hóa Đơn
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
 • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
 • Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
 • Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
eHoaDon #4
1.350.000 VNĐ
 • 1000 Hóa Đơn
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
 • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
 • Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
 • Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
eHoaDon #50
599.000 VNĐ
eHoaDon #500
999.000 VNĐ
eHoaDon #100
649.000 VNĐ
eHoaDon #2k
1.800.000 VNĐ
eHoaDon #5
3.300.000 VNĐ
 • 5000 Hóa Đơn
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
 • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
 • Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
 • Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
eHoaDon #8
3.490.000 VNĐ
 • 7500 Hóa Đơn
 • Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
 • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
 • Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
 • Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
eHoaDon #HKD1Y
1.300.000 VNĐ
eHoaDon #HKD2Y
1.900.000 VNĐ
eHoaDon #HKD3Y
2.600.000 VNĐ
EHOADON - 100 CT (#1T)
680.000 VNĐ
EHOADON - 200 CT (#2T)
820.000 VNĐ
EHOADON - 300 CT (#3T)
899.000 VNĐ
EHOADON - 500 CT (#5T)
1.099.000 VNĐ
EHOADON - 1000 CT (#1K)
1.450.000 VNĐ
EHOADON - 1500 CT (#1.5K)
1.699.000 VNĐ
EHOADON - 2000 CT (#2K)
1.900.000 VNĐ
EHOADON - 3000 CT (#3K)
2.600.000 VNĐ
EHOADON - 5000 CT (#5K)
3.600.000 VNĐ
EHOADON - 7500 CT(#7.5K)
4.590.000 VNĐ
EHOADON - 10000 CT(#10K)
6.200.000 VNĐ
eHoaDon - ePOS#10K
3.200.000 VNĐ
/ngày
eHoaDon - ePOS#20K
4.400.000 VNĐ
/ngày
eHoaDon - ePOS#50K
10.000.000 VNĐ
/ngày
eHoaDon - ePOS#100K
18.000.000 VNĐ
/ngày
eHoaDon - ePOS#FK
price.free
/ngày
eHPIT#100
390.000 VNĐ
/năm